Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

1. Indien cliënt een eerste intake heeft afgesproken met HlthCrmbs, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd en is terug te vinden als pdf op de website van HlthCrmbs.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden consult een bedrag per consult conform de uurtarieven aangehouden, vermeld op de website van HlthCrmbs. De cliënt ontvangt een factuur per mail na het afgenomen consult en dient deze binnen de gestelde betalingstermijn overgemaakt te worden, tenzij anders afgesproken.

6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is er geen maximumtijd voor een consult, enkel zal er over het algemeen één uur in rekening worden gebracht per consult.

7. In aanvulling op bepaling in nummer 5 en 6 zal voor de anamnese (het verslag volgend op de vragenlijst en afspraken gemaakt bij de intake) een aparte rekening à één uur volgen.

8. Indien client verhinderd is dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening, wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9. De therapeut houdt een cliëntendossier (deels digitaal deels fysiek) bij van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

10. De therapeut houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het afgesproken uurtarief.

12. HlthCrmbs is aangesloten bij de beroepsvereniging van CAT Collectief. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing.

13. Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijk erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

14. Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

15. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut).

16. HlthCrmbs is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan, doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet (tijdig) heeft verstrekt.

17. HlthCrmbs is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op de openbare parkeerplaatsen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal van de sportschool en het gebruikmaken van het toilet.

Download hier de algemene voorwaarden in pdf.